સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિને રોજિંદા જીવનમાં તેમની સામે આવતા આ બધા પ્રૉબ્લેમ્સ સ્નાયુઓને લગતા પ્રૉબ્લેમ્સ છે. આમ તો એ પ્રૉબ્લેમ પોતાની રીતે શરૂ થઈને જાતે…