ભારત સરકાર દ્રારા કુલ 100 સ્માર્ટસિટીમાં થયેલા સારા પ્રોજેકટ માટે અવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. આ એવોર્ડ 10 કેટેગરીમાં આપવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદને 3 કેટેગરી માટે…