તમારી આસપાસ કોઇ બ્લેક મની કે બેનામી સંપત્તિ રાખતા હોય અને તમારે અજય દેવગનની રેડ મુવી ની જેમ ઇન્ફોર્મર બની કાળાબજારીયાને ત્યાં રેડ પડાવવી હોય…