વર્લ્ડ કપ 2019 માં ભારત પહેલેથી જ આગળ ચાલતી ટીમ હતી પરંતુ બુધવારે વર્લ્ડ કપ માટેનો આ સફર સેમીફાઈનલમાં સમાપ્ત થયો અને ભારત વર્લ્ડ કપમાંથી…