કાલે ઇન્ડિયન એર ફોર્સ (IAF)નું સુખોઈ જેટ મહારાષ્ટ્ર્ના નાસિક ખાતે ક્રેશ થઈ ગયું .પ્લેન જમીન ક્રેશ થાય તે પહેલાં બે પાઇલોટ સુરક્ષિત રીતે બહાર આવી…