વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના’ના લાભાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું હતું કે, 2022 સુધી ભારતના દરેક પરિવાર પાસે પોતાનું પાક્કુ ઘર હશે. માટે ગ્રામીણ…