વર્તમાન સરકાર સરકારી યોજનાની પ્રસિઘ્ધી અને તેમના ૪ વર્ષ પુરા કરવાની જાનકારી માટે કરોડો રુપિયા પાણીની જેમ વાપરી રહી છે અને હજુ આવનાર વર્ષોમાં પણ…