બાવળા ખાતે અમદાવાદ જિલ્લાની નવી આરટીઓ કચેરી બનાવી સરકારે અમદાવાદ આરટીઓ પરનું કામનું ભારણ ઘટાડયું હતું. બાવળા ખાતે નવી આરટીઓ બનતાં ARTO સત્તાનો દુરપયોગ બનવાની…

ગુજરાતભરના વાહનચાલકોએ તેમના લાયસન્સ રીન્વ્યુ કરવા માટે પહેલાં પોતાની જ આરટીઓ કચેરી જવું પડતું હતું પણ ગુજરાત સરકારે ૭ જુન ૨૦૧૮ થી નવો આદેશ જાહેર…