દિલ્હીમાં આરએસએસ દ્વારા યોજાયેલી ત્રણ દિવસની લેક્ચર શ્રેણી ‘ભવિષ્ય કા ભારત’ માં રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘના વડા મોહન ભાગવતે કોંગ્રેસની પ્રશંસા કરી હતી. મોહન ભાગવતે કહ્યું…