મિત્રો આત્મહત્યાના કેસ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે સામાન્ય માણસો તો અન્ય કારણોસાર આત્મહત્યા કરતા હોય છે. પરંતુ આ કોઈ સામાન્ય માણસની વાત નથી અહીં…