સુરતઃ સુરત પાંડેસરા જીઆઈડીસી 2 મીલ મા આગનું તાંડવ મચી ગયું છે. 24 કલાક ની અંદર 2 ડાઈંગ મીલમાં આગ લાગી હતી. પાંડેસરા જીઆઈડીસી સાલું…