ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જિલ્લામાં સાગબારા તાલુકામાં પાડી ગામ છે.આ જ તાલુકામાં પાડા, નવાપાડા, ખેરપાડા, મહુપાડા, કાકરપાડા, ખોચરપાડા, ખામપાડા, સોરાપાડા ,પલાસવાડા, જેવા નામના ગામ પણ છે…