મિત્રો આ સમયમાં પુરુષ કરતા વધુ સફળ સ્ત્રીઓ થતી હોય છે તેવી જ રીતે અમેરિકામાં લગભગ 80 જેટલી મહિલાઓ પોતાના દમ પર સફળ થઇ છે…