દરેક વ્યક્તિએ જીવનને ખુશીથી જીવવા માટે જીવનસાથીની શોધ કરવી પડે છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વમાં લગ્નની વિધિઓ શરૂ થઈ છે. જો કે, લગ્નના…