નાદાર થયેલી ખાદ્ય તેલ બનાવનારી રુચી સોયાને ખરીદવા અદાણીની વિલ્મર અને બાબા રામદેવની પતંજલીએ બીડ કરી હતી. ૩૦ મે ના દિવસે લગાવેલી બોલીમાં બાબા રામદેવની…

રુચી સોયા ખાદ્ય તેલ બનાવનારી ભારતની સૌથી મોટી ઉત્પાદક કંપનીઓમાંની એક છે.રુચી સોયાને ટોચની 250 ગ્રાહક ઉત્પાદનોની કંપનીઓમાં સ્થાન મળ્યું છે. ન્યુટ્રેલા, મહાકોષ, સનરીચ, રુચી…