કોઈ પણ વ્યક્તિની એકઠી કરેલ મુળી કે સંપતિનો કોઈ વારસદાર નક્કી જ હોય છે તેવી જ રીતે ખુબ જ જરૂરી છે કે તમે તમારા લોકર…