બુદેલખંડ પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. દુકાળગ્રસ્ત બુંદેલખંડ માં પાણીની સમસ્યા ખૂબ મોટી સમસ્યા બની છે.અહીંના કુદરતી જળસ્ત્રોતો પણ સુકાઈ ગયા છે અને ટયુબવેલ…