રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પાણીના પાઉચ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા પછી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ પાણીના પાઉચ પર બેન કર્યો છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને…

વધતા જતા પ્લાસ્ટિકનાં ઉપયોગથી પર્યાવરણને અને જમીનને નુકસાન થાય છે ત્યારે પર્યાવરણને બચાવવા માટે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર દ્વારા બે દિવસ અગાઉ એક મહત્વની જાહેરાત બહાર…