આપણાં દેશમાં ટ્રેન વાહન-વ્યવહારનું મુખ્ય સાધન છે. ભારતમાં દરરોજ લાખો લોકો ટ્રેનમાં સફર કરે છે, જેમાં ગરીબથી લઈને અમીર સુધી, બાળકોથી લઈને બુઝુર્ગ સુધી એમ…