બાળક જન્મથી જ તેની માતાની ખૂબ નજીક રહે છે. નાના બાળકને દર સેકંડમાં ઘણી વસ્તુઓની જરૂર હોય છે, જે માતા પૂર્ણ કરે છે. પિતાની વાત…

જ્યારે પરિણીત સ્ત્રી પ્રેમ સંબંધ ચલાવે છે, ત્યારે પરિણામ હંમેશાં ખરાબ હોય છે. હવે મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોર શહેરની આ ઘટનાને લઈ લો. અહીં એક પ્રેમીએ તેની…