રાજકોટના સાથી સેવા ગ્રૂપે માનવતા માટે બીજું કાર્ય કર્યું છે. શહેરના સાધુ વાસવાણી રોડ પર એક મકાનના ઓરડામાં ફસાયેલી એક યુવતીને સતી સેવા જૂથના જલાપાબેન…