એક ટુચકો છે કે ચંબલના ડાકુઓએ પ્રત્યર્પણ કર્યું પછી શું બિઝનેશ કરવો એ અંગે બહુ વિચારીને પછી છેવટે સ્કૂલો ખોલી! નવમી જુલાઈએ બનેલી એક ઘટના…