72 મા સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિએ રાષ્ટ્રના નામે આપેલા સંદેશામાં જણાવ્યું હતું કે 15 ઓગસ્ટ દિવસ, દરેક ભારતીય માટે પવિત્ર છે, તે દેશ હોય…