મોદી સરકાર 1 લી સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક શરુ કરી રહી છે. આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતેથી પોસ્ટ પેમેન્ટ બેન્કનું ઉદ્ઘાટન…

ઓડિશામાં એક પોસ્ટમેને છેલ્લા 10 વર્ષોમાં 6000થી વધુ પત્રો લોકોને પહોંચાડ્યા જ નથી. આ 6000 પત્રોમાંથી લગભગ 1500 પત્રો ઉધઈ લાગવાથી ખરાબ થઇ જવાનું બહાર…