જી હા, આપણા દેશમાં બહુ ટૂંકા ગાળામાં એવા પેટ્રોલ પંપ શરૂ થઈ રહ્યા છે જ્યાં કોઇ સ્ટાફ હશે નહીં અને ગ્રાહક પોતે પોતાના વાહનમાં પેટ્રોલ…