જી હા, આપણા દેશમાં બહુ ટૂંકા ગાળામાં એવા પેટ્રોલ પંપ શરૂ થઈ રહ્યા છે જ્યાં કોઇ સ્ટાફ હશે નહીં અને ગ્રાહક પોતે પોતાના વાહનમાં પેટ્રોલ…

સરકારી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ અને ભારત પેટ્રોલિયમ નવા 25 હજાર પેટ્રોલ પંપ આવનાર મહિનામાં ખોલવાનું વિચારી રહી છે. સરકારી પેટ્રોલિયમ કંપનીઓ લગભગ…