ઓરી અને રુબેલા રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત 9 મહિનાથી 15 વર્ષના તમામ બાળકોને આ રસી સરકાર તરફથી મફત આપવામાં આવશે. ગુજરાત રાજય સરકાર ઓરી અને રુબેલા…