ઓડિશામાં એક પોસ્ટમેને છેલ્લા 10 વર્ષોમાં 6000થી વધુ પત્રો લોકોને પહોંચાડ્યા જ નથી. આ 6000 પત્રોમાંથી લગભગ 1500 પત્રો ઉધઈ લાગવાથી ખરાબ થઇ જવાનું બહાર…