રોગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, ઘરેલું ઉપચારથી દરેક રોગની સારવાર કરવી શક્ય માનવામાં આવે છે. પછી ભલે તે માથાનો દુખાવો, તાવ, ઈજા અથવા કોઈની નજર ખરાબ…