મિત્રો, હાલ  પ્રવર્તમાન સમયમા રોજબરોજ અમુક એવા કિસ્સાઓ આવતા રહેતા હોય છે, જે આપણા માટે એક વિશેષ  ઉદાહરણ પૂરુ પાડતા હોય છે. આવો જ એક…