મિત્રો, હાલ પ્રવર્તમાન સમયમા આપણા દેશમા સ્ત્રી સશક્તિકરણના અનેકવિધ કાર્યક્રમો ચલાવવામા આવી રહ્યા છે જેથી, આપણા દેશની સ્ત્રીઓ આગળ વધે, તેમનો વિકાસ થાય પરંતુ, શું…