સર્વિસ ટેક્ષ વિભાગને માલ્યા ની કંપની પાસેથી ટેક્ષના 800 કરોડ રુપીયા લેવાના નીકળે છે. સર્વિસ ટેક્ષ વિભાગ પાસે ભાગેડુ વિજય માલ્યાનું જપ્ત કરાયેલું લકઝરી જેટ…