એવું કહેવામાં આવે છે કે કોઈ કામ નાનું નથી. જો તમારી પાસે તમારી પાસે કુશળતા છે અને તમે તે કામ સખત મહેનત અને લગનથી કરો…

સમાજ મહિલાઓને જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. સમાજ મહિલાઓને પુરુષો કરતાં નબળી માને છે. સ્ત્રીઓ પર ઘણી મર્યાદાઓ લાદવામાં આવે છે, પરંતુ જેમ જેમ સમય…