ગુજરાતના ધારાસભ્યોને દિવાળી વહેલી આવી ગઇ છે. ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં બુધવારે ધારાસભ્યોના પગારમાં સુધારો કરતું વિધેયક દોઢ કલાકમાં જ ધારાસભ્યોએ વગર વિરોધે ભેગા મળીને પસાર…