ઇલેકટ્રીક સાધનો ઉત્પાદન કરતી કંપની બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સે રૂ. 42.50 કરોડની નોન સ્ટીક કુકવેર કંપની નિર્લેપ એપ્લાયન્સીસ હસ્તગત કરી છે. હવે નિર્લેપ બજાજ ઇલેક્ટ્રિકલ્સની સંપૂર્ણ માલિકીની…