પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નનના જન્મદિવસ પર ઉજવાતા શિક્ષક દિવસ પર કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે ખાસ શિક્ષકોને તેમની વિશિષ્ટ કામગીરીઓ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરે…