૧/૬/૨૦૧૮ થી ૨૦/૬/૨૦૧૮ સુધી ચૂંટણી કમિશન દ્વારા ખાસ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ શુરૂ થાય છે જેમાં નવા નામ દાખલ કરવા, નામ કમી કરવા, નામ, સરનામું…