પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને નરેન્દ્ર મોદીને જીતની સુભેચ્છા પત્ર દ્રારા પાઠવી. મિત્રો પાકિસ્તાનના મીડિયા તરફથી એવી માહિતી મળી છે કે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર દ્રારા સુભેચ્છા…