ઓડીશા નો ચંદ્રભાગા બીચ બન્યો એશીયાના સૌપ્રથમ ‘Blue Flag’ tag મેળવનાર બીચ ઓડીશા નો ચંદ્રભાગા બીચ ને એશીયાના સૌપ્રથમ ‘Blue Flag’ tag સર્ટીફીકેટ આપવામાં આવ્યું…