હા, સોશિયલ મીડિયાની લાખ બુરાઈઓ છે. સાયબર બુલિઇંગ, ફેક ન્યૂઝ, ટ્રોલિંગ, એડિક્ટિવ અને ‘સોશિયલ ડાઇલેમા’ જેવી ડૉક્યુમેન્ટરીમાં બતાવ્યું છે એ બધા જ વાંધા. પણ છેલ્લા…