ફેસબુક યુઝર્સના ડેટા ચોરી અને શેરીંગ માટે ચર્ચાઓમાં રહ્યુ છે, હવે તે તેમાં આવેલા બગ ના કારણે ચર્ચામાં આવ્યું છે. ફેસબુક પર તમે બ્લોક કરેલ…