અમદાવાદના ઈન્દ્રપુરી વોર્ડમાં મંગલદીપ એસ્ટેટમાં આશરે 360 ચોરસ મીટર જમીનમાં પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર ભાઇ પ્રહલાદ મોદીએ ગેરકાયદેસર બિલ્ડીંગ બનાવ્યું છે. પ્રહલાદ મોદીએ તેમની પીડીએસ દુકાન…