ગુગલ તેના સર્ચ એન્જીનની ઉપર ઘણીવાર સેલીબ્રીટી કે મહત્વની વ્યકતિને યાદ કરતા ડુડલ બનાવીને મુકે છે. આજે ગુગલે ભારતના પ્રસિદ્ધ આંકડાશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક પ્રશાંત ચંદ્ર…