…મુંબઈ ની પ્રખ્યાત દલાલ સ્ટ્રીટ… એ દલાલ સ્ટ્રીટની પાછળની ગલીમાં એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ઓફિસમાં સીએ માટેની આર્ટિકલ્સ શીપ કરતો એક યુવક… ….૧૯૯૩ની સાલનો ૧૨મી માર્ચનો…