પેપાલ સમગ્ર વિશ્વમાં 200 થી વધુ બજારોમાં ઉપલબ્ધ છે. ડિજિટલ પેમેન્ટ કંપની પેપાલ ભારતને એક મોટા માર્કેટ તરીકે જુએ છે અને ડિસેમ્બર સુધીમાં 600 જેટલા…