ગુજરાત રાજય પાઠયપુસ્તક મંડળ પુસ્તકો ઓછા છાપવામાં કે સમયસર બજારમાં ન પહોંચાડવા માટે અવારનવાર ચર્ચાઓમાં રહે છે પણ હમણાં ગુજરાત રાજય પાઠયપુસ્તક મંડળ ભૂલ ભરેલાં…