સાબરકાંઠા જીલ્લામાં આવેલું પુંસરી શ્રેષ્ઠ ગામો તરીકે ઓળખાણ મેળવી ચુકયુ છે. દેશના શ્રેષ્ઠ ગામ તરીકે એવોર્ડ મેળવી ચુકેલા પુંસરી ગામની મુલાકાતે 60 દેશોના પ્રતિનિધીઓ આવનાર…