તમારે પાનકાર્ડ સાથે આધારને લિંક કરવાનું બાકી હોય અને ગઈકાલની તારીખ ચૂકી ગયા હોવ તો હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, આ છેલ્લી તારીખ જે ૩૦મી જૂન…