રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પાણીના પાઉચ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા પછી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ પાણીના પાઉચ પર બેન કર્યો છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને…