સોમવારથી ગુજરાતની તમામ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કુલો શરુ થનાર છે. વાલીઓ તેમના બાળકો માટે પાઠયપુસ્તકો ખરીદવા દોડાદોડ કરી રહ્યા છે. પાઠયપુસ્તક મંડળ દર…

ગુજરાત રાજય પાઠયપુસ્તક મંડળ પુસ્તકો ઓછા છાપવામાં કે સમયસર બજારમાં ન પહોંચાડવા માટે અવારનવાર ચર્ચાઓમાં રહે છે પણ હમણાં ગુજરાત રાજય પાઠયપુસ્તક મંડળ ભૂલ ભરેલાં…